Vedtægter

 • 1. Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Aalborg Futsal Klub, forkortet AFK.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

 • 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

Med udgangspunkt i Futsal og i det forpligtigende fælleskab at styrke kompetencen og udbredelsen af Futsal.

 • 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst til at spille Futsal

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Indmeldelsen er først gyldig, når medlemmet har betalt kontingent. Indmeldelsen gælder kun for den aktuelle sæson.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hver sæson.

 • 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed .

Stk. 2 . Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af august måned og indkaldes med mindst to ugers varsel via foreningens hjemmeside & Facebook.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontigent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Ved stemmeberettigende medlemmer forstås medlemmer på 16 år og derover samt en forælder pr. medlem under 16 år.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens beretning og godkendelse heraf
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 9. Valg af revisor samt revisorsupplement
 10. Eventuelt

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftelig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skiftelig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendingt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftelig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 • 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 2 – 4 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Valgbar er alle stemmeberettigede medlemmer over 16 år.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen konstituere sig med min. en formand, en næstformand og en kasserer.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsæte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 • 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige er ansvarlig for foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 • 8. Bestyrelsens personlige ansvar

Stk. 1. Medlemmerne af bestyrelsen har intet personligt ansvar for foreningens dispositioner.

 • 9. Tegningsreglerne og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ -pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

 • 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 • 11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tilgå SIFA.

 • 12. Udelukkelse af medlemmer

Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer såfremt disse ikke lever op til foreningens etiske normer. Det ekskluderede medlem har ret til at prøve eksklusionen på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 • 13. Datering

Vedtægterne er ændret på den ordinære generalforsamling den 20. august 2014.